Video: Kenji Shimizu, Favorite Uke of Morihei Ueshiba O-Sensei